కొంప ముంచిన నిర్లక్ష్యం.. జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణచిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం వల్ల తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురువుతాయని మరోసారి రుజువైంది. జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్‌ను రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు. నామినేషన్ పత్రాలపై సంతకం చేయకపోవడమే దీనికి కారణం.చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం వల్ల తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురువుతాయని మరోసారి రుజువైంది. జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్‌ను రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు. నామినేషన్ పత్రాలపై సంతకం చేయకపోవడమే దీనికి కారణం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *