ఖరీదైన దొంగ.. ప్రియురాలికి గిఫ్ట్‌ల కోసం రిచ్ యువకుడి దొంగ అవతారంనగరంలో ఆ యువకుడికి నెలకు రూ.3 లక్షలు వరకు అద్దెలు వచ్చే భవనాలు ఉన్నాయి. ప్రియురాలికి తరచూ ఖరీదైన బహుమతులు ఇస్తూ సంతోషపెట్టే అతడు.. డబ్బుల కోసం దొంగగా మారాడు.నగరంలో ఆ యువకుడికి నెలకు రూ.3 లక్షలు వరకు అద్దెలు వచ్చే భవనాలు ఉన్నాయి. ప్రియురాలికి తరచూ ఖరీదైన బహుమతులు ఇస్తూ సంతోషపెట్టే అతడు.. డబ్బుల కోసం దొంగగా మారాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *