గంగానది ప్రక్షాళన నిజంగానే ఫలితాలనిస్తోందా: BBC Reality Checkరుషికేశ్ వద్ద గంగానదిలో నీటి రంగును ఓసారి చూసి, కొన్ని కిలోమీటర్లు ప్రవహించిన తర్వాత అక్కడ నీటి రంగును చూస్తే అర్థమవుతుంది… ఈ నది ఎంతగా కలుషితమవుతోందో.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *