గోమూత్రంతో బ్రెస్ట్ కేన్సర్ తగ్గిందన్న సాధ్వీ.. ఆమె వ్యాఖ్యల్లో నిజమెంత?గోమూత్రంతో తన రొమ్ము కేన్సర్ తగ్గిందని సాధ్వీ ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ తెలిపారు. ఈ విషయమై ఆమెకు చికిత్స అందించిన డాక్టర్ స్పందించారు. గోమూత్రంతో తన రొమ్ము కేన్సర్ తగ్గిందని సాధ్వీ ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ తెలిపారు. ఈ విషయమై ఆమెకు చికిత్స అందించిన డాక్టర్ స్పందించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *