గోవిందరాజస్వామి కిరీటాల దొంగ దొరికాడుఫిబ్రవరి 1న తిరుపతికి వెళ్లిన ఆకాష్ గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకున్నాడు. అదే సమయంలో ఉపాలయమైన శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చోరీ చేసేందుకు అనువైన పరిస్థితి కనిపించింది. ఫిబ్రవరి 1న తిరుపతికి వెళ్లిన ఆకాష్ గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకున్నాడు. అదే సమయంలో ఉపాలయమైన శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చోరీ చేసేందుకు అనువైన పరిస్థితి కనిపించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *