గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్నా వీళ్లు కట్టెల పొయ్యిలే వాడుతున్నారు… ఎందుకు?“సిలిండర్లు కొనడానికి డబ్బుండాలి కదా. గ్యాస్ అయిపోయాక, మా దగ్గర డబ్బు లేకపోతే, మేం కట్టెల పొయ్యిల మీదే వంట చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మళ్లీ డబ్బు సంపాదించుకున్నాక, సిలిండర్ కొనుక్కుంటాం.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *