చిన్నారిని కాపాడిన ఫైర్‌మ్యాన్‌కు చిరంజీవి లక్ష నజరానాక్రాంతి కుమార్‌ను అభినందిస్తూ తన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతిని చిరంజీవి అందజేశారు. ఈ మేరకు చిరంజీవి ఛారిటబుల్ ట్రస్టు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ అల్లు అరవింద్ స్వయంగా చెక్‌ను క్రాంతి కుమార్‌కు అందజేశారు.క్రాంతి కుమార్‌ను అభినందిస్తూ తన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతిని చిరంజీవి అందజేశారు. ఈ మేరకు చిరంజీవి ఛారిటబుల్ ట్రస్టు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ అల్లు అరవింద్ స్వయంగా చెక్‌ను క్రాంతి కుమార్‌కు అందజేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *