చివరి నిమిషంలో ఫ్లయిట్ టికెట్ బుక్ చేస్తే 40 శాతం డిస్కౌంట్ఇప్పటి వరకూ అత్యవసరంగా ప్రయాణించడానికి విమానం టికెట్లు కొనాలంటే ధరలు భారీగా ఉండేవి. కానీ ఇక నుంచి చివరి నిమిషంలో టికెట్ బుక్ చేస్తే 40 శాతం డిస్కౌంట్ లభించనుంది. ఎయిరిండియా ఈ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.ఇప్పటి వరకూ అత్యవసరంగా ప్రయాణించడానికి విమానం టికెట్లు కొనాలంటే ధరలు భారీగా ఉండేవి. కానీ ఇక నుంచి చివరి నిమిషంలో టికెట్ బుక్ చేస్తే 40 శాతం డిస్కౌంట్ లభించనుంది. ఎయిరిండియా ఈ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *