చుట్టూ బురద, మొసళ్ల సంచారం.. ఒక్క ఐడియాతో ప్రాణాలు దక్కించుకున్న జంటచుట్టూ బురద, పెద్ద పెద్ద మొసళ్ల సంచారం. కారేమో బురదలో ఇరుక్కుపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓ జంట 26 గంటలపాటు కార్లోనే గడిపింది. కానీ ఒక్క ప్రాణాలను కాపాడుకుంది.చుట్టూ బురద, పెద్ద పెద్ద మొసళ్ల సంచారం. కారేమో బురదలో ఇరుక్కుపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓ జంట 26 గంటలపాటు కార్లోనే గడిపింది. కానీ ఒక్క ప్రాణాలను కాపాడుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *