చైనాతో స్నేహానికి పాక్ చెల్లిస్తున్న మూల్యం అమాయకపు అమ్మాయిలేనాఒక మహిళ, ముగ్గురు పురుషులు అమ్మాయిలు ఉన్న ఏదో ఒక ఇంటికి వెళ్తారు. అన్ని ఖర్చులు తామే భరిస్తామని చెప్పి పెళ్లికి ఒప్పిస్తారు. ఇక అమ్మాయి బతుకు నాశనమే.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *