చైనా నుంచి భారత్ తరలి రానున్న 200 అమెరికా కంపెనీలు!చైనాలో ఉత్పత్తి సాగిస్తోన్న 200 అమెరికా కంపెనీలు భారత్ తరలివచ్చే దిశగా యోచిస్తున్నాయి. ఎన్నికల తర్వాత ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.చైనాలో ఉత్పత్తి సాగిస్తోన్న 200 అమెరికా కంపెనీలు భారత్ తరలివచ్చే దిశగా యోచిస్తున్నాయి. ఎన్నికల తర్వాత ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *