ఛోటి ఛోటి బాతే.. ‘మహర్షి’ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్‘ఛోటి ఛోటి ఛోటి ఛోటీ బాతే.. మీటి మీటి మీటి మీటీ యాదే.. ఓ పరిచయం ఎప్పుడూ చిన్నదే.. ఈ చెలిమికి కాలమే చాలదే…’ అంటూ సాగే ఈ పాటకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది.‘ఛోటి ఛోటి ఛోటి ఛోటీ బాతే.. మీటి మీటి మీటి మీటీ యాదే.. ఓ పరిచయం ఎప్పుడూ చిన్నదే.. ఈ చెలిమికి కాలమే చాలదే…’ అంటూ సాగే ఈ పాటకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *