జగన్ నేను యాక్టర్‌నే.. జైలుకెళ్లిన మిమ్మల్ని ఏమని పిలవాలి?: పవన్ఏడాదిన్నర జైలుకెళ్లి వచ్చిన మిమ్మల్ని ఏమని పిలవాలి? నన్ను టీడీపీ పార్టనర్ అంటున్నారు. మరి మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టనరా? మోదీ పార్టనరా? అని జగన్‌ను పవన్ ప్రశ్నించారు.ఏడాదిన్నర జైలుకెళ్లి వచ్చిన మిమ్మల్ని ఏమని పిలవాలి? నన్ను టీడీపీ పార్టనర్ అంటున్నారు. మరి మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టనరా? మోదీ పార్టనరా? అని జగన్‌ను పవన్ ప్రశ్నించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *