జగన్, బాలయ్యలపై పోటీకి అభ్యర్థులను ప్రకటించిన జనసేనజనసేన పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల ఆరో జాబితాను ప్రకటించింది. జగన్, బాలయ్య బాబులపై పోటీకి అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. జనసేన పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల ఆరో జాబితాను ప్రకటించింది. జగన్, బాలయ్య బాబులపై పోటీకి అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *