జాతీయ పార్టీ స్థాపించడానికి అర్హతలేమిటి… ఒక పార్టీకి జాతీయ హోదా ఎలా వస్తుంది?ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయిన తరువాత రాజకీయ పార్టీలు తమ హోదాను కలిగి ఉండటమో లేక కోల్పోవడమో జరగవచ్చు. ఈ కారణంగానే, జాతీయ, ప్రాంతీయ పార్టీల సంఖ్య మారుతుంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *