జిడ్డు కృష్ణమూర్తితో అరుదైన ఇంటర్వ్యూ: ‘‘నీలో జ్యోతిని నువ్వే వెలిగించుకోవాలి’’మే 11న భారతీయ తత్వవేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జయంతి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన ఈ తత్వవేత్తతో బీబీసీ ప్రతినిధి 1981లో చేసిన అరుదైన ఇంటర్వ్యూ.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *