జైలు నుంచి మారుతీరావు విడుదల.. ఆందోళనలో ప్రణయ్ కుటుంబంమారుతీరావు జైలు నుంచి విడుదల కావడంతో ప్రణయ్ కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ కుటుంబానికి ప్రాణహాని ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నారు.మారుతీరావు జైలు నుంచి విడుదల కావడంతో ప్రణయ్ కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ కుటుంబానికి ప్రాణహాని ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *