టాలీవుడ్ హీరోలు గాజులేసుకుని, చీరలు కొట్టుకోండి: ఛీ.. రెడ్డిఅమ్మాయిల సమస్యలపై మాట్లాడుతుంటే.. లొల్లి అంటారా? అమ్మాయి అంటే కేవలం ****** కేనా? నేను బూతులు మాట్లాడుతున్నందుకు సారీ.. కాని బూతులు కేవలం మగాళ్లకు మాత్రమే రాసి ఇవ్వలేదు. కోపం వస్తే ఎవరైనా మాట్లాడతారు. అమ్మాయిల సమస్యలపై మాట్లాడుతుంటే.. లొల్లి అంటారా? అమ్మాయి అంటే కేవలం ****** కేనా? నేను బూతులు మాట్లాడుతున్నందుకు సారీ.. కాని బూతులు కేవలం మగాళ్లకు మాత్రమే రాసి ఇవ్వలేదు. కోపం వస్తే ఎవరైనా మాట్లాడతారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *