టేల్స్ సోరెస్: క్యాట్‌వాక్ చేస్తూ కుప్పకూలి చనిపోయిన మోడల్అలా పడిపోవడం కూడా ఫ్యాషన్ షో‌లో భాగమే అని వీక్షకులు తొలుత భావించారు. కానీ, అతడు మృతి చెందాడని తెలిసిన తర్వాత అందరూ నిర్ఘాంతపోయారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *