ట్రంప్‌తో చర్చలు విఫలమైన తరువాత మళ్లీ ఉత్తర కొరియా క్షిపణి పరీక్షభిన్న లక్ష్యాలపై వివిధ పద్ధతుల్లో ఈ పరీక్షలు జరిపారని తెలిపింది. అంటే భూమి, సముద్రం, గగన తలం.. మూడు చోట్ల నుంచి ప్రయోగించగల ఆయుధాలను పరీక్షించి ఉండొచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *