డబ్బులకు కక్కుర్తి, భార్య గదిలోకి పొరుగింటి వ్యక్తి.. తాగుబోతు భర్త దారుణంతాగుడుకు బానిసైన ఓ వ్యక్తి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. మద్యానికి అవసరమైన డబ్బుల కోసం కక్కుర్తిపడి కట్టుకున్న భార్య శీలాన్నే ఫణంగా పెట్టాడు. ఆమెను గదిలో నిర్బంధించి పొరుగింటి వ్యక్తితో అత్యాచారం చేయించాడు.తాగుడుకు బానిసైన ఓ వ్యక్తి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. మద్యానికి అవసరమైన డబ్బుల కోసం కక్కుర్తిపడి కట్టుకున్న భార్య శీలాన్నే ఫణంగా పెట్టాడు. ఆమెను గదిలో నిర్బంధించి పొరుగింటి వ్యక్తితో అత్యాచారం చేయించాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *