డాటా దర్బార్ దాడి: పోలీసులే లక్ష్యంగా లాహార్‌లో పేలుడు, ఐదుగురు మృతిదక్షిణాసియాలోనే పురాతన మందిరాల్లో ఒకటైన డాటా దర్బార్ సూఫీ మందిరం సమీపంలో ఈ పేలుడు జరిగింది. దీనికి బాధ్యులమంటూ ఇంతవరకూ ఏ గ్రూపూ ప్రకటించలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *