తినడానికి, వ్యాయామానికి మధ్య ఎంత విరామం ఉండాలి?కొంతమంది బాగా తిన్నాక వ్యాయామం చేస్తే, తిన్నది అరిగిపోతుంది అనుకుంటారు. ఇది నిజమేనా? తిన్న వెంటనే వ్యాయామం చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *