తెలంగాణలో ముగిసిన పరిషత్ పోరు.. మే 27న ఫలితాలుతెలంగాణలో పరిషత్ ఎన్నికల చివరి దశ మంగళవారం ముగిసింది. మూడు దశల్లో పరిషత్ ఎన్నికలను నిర్వహించారు. మే 27న ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు. తెలంగాణలో పరిషత్ ఎన్నికల చివరి దశ మంగళవారం ముగిసింది. మూడు దశల్లో పరిషత్ ఎన్నికలను నిర్వహించారు. మే 27న ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *