తెలంగాణ 'లోకల్ వార్‌'లో జనసేన.. గమనిక 'గుర్తు' మారిందితెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో పార్టీ గుర్తులు కాస్త మారాయంటోంది జనసేన. పార్టీ కార్యకర్తలు ఈ మార్పును గమనించాలంటూ పార్టీ తరపున ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో పార్టీ గుర్తులు కాస్త మారాయంటోంది జనసేన. పార్టీ కార్యకర్తలు ఈ మార్పును గమనించాలంటూ పార్టీ తరపున ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రకటన చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *