థాయ్‌లాండ్: ప్రఖ్యాత 'మాయా బే' బీచ్ 2021 వరకూ మూసివేతలియోనార్డో డికాప్రియో నటించిన ‘ది బీచ్’ చిత్రంలో కనిపించిన ఈ ప్రఖ్యాత తీర ప్రాంతానికి పర్యాటకుల తాకిడి పెరిగిపోవడంతో పర్యావరణం ప్రమాదంలో పడింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *