థాయ్ కింగ్ పెళ్ళి: బాడీగార్డుతో ప్రేమ వివాహంథాయిలాండ్ రాజు మహా వజీరాలోంగ్‌కోర్న్‌ తన వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బంది డిప్యూటీ కమాండర్‌ సుతిదాను సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్ళి చేసుకున్నారు. ఆమెను తన పట్టపురాణిగా ప్రకటించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *