ద్యావుడా.. ఆ కారుపై 104 చలానాలు.. ట్రాఫిక్ పోలీసులు షాక్హైదరాబాద్‌లో ఆ కారుపై ఒకటి కాదు పదికాదు.. ఏకంగా 104 పెండింగ్ చలానాలు ఉండటంతో షాకవ్వడం పోలీసుల వంతయ్యింది. ఈ పెండింగ్ చలానాలన్నిటి కలిపి రూ.17,805 పెండింగ్ ఉందట.హైదరాబాద్‌లో ఆ కారుపై ఒకటి కాదు పదికాదు.. ఏకంగా 104 పెండింగ్ చలానాలు ఉండటంతో షాకవ్వడం పోలీసుల వంతయ్యింది. ఈ పెండింగ్ చలానాలన్నిటి కలిపి రూ.17,805 పెండింగ్ ఉందట.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *