నగరంలో రాత్రి పూట.. యాక్టివాపై కోటిన్నర తరలిస్తూ..ఎన్నికల వేళ హైదరాబాద్‌లో పోలీసులు కోటిన్నర నగదును సీజ్ చేశారు. యాక్టివాపై ఈ మొత్తాన్ని తరలిస్తూ ఇద్దరు వ్యక్తులు పట్టుబడ్డారు.ఎన్నికల వేళ హైదరాబాద్‌లో పోలీసులు కోటిన్నర నగదును సీజ్ చేశారు. యాక్టివాపై ఈ మొత్తాన్ని తరలిస్తూ ఇద్దరు వ్యక్తులు పట్టుబడ్డారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *