నగ్నత్వానికి బానిసైన నటుడు.. దుస్తుల్లేకుండా వింత జీవితం!నటుడు, నిర్మాతగా రాణిస్తున్న ఆ యువకుడికి ఇదో వింత అలవాటు. వంటి మీద నూలుపోగు ఉన్నా.. మెదడు చిట్లిపోతుందట! ఇంతకీ.. అతడి సమస్య ఏమిటీ? నటుడు, నిర్మాతగా రాణిస్తున్న ఆ యువకుడికి ఇదో వింత అలవాటు. వంటి మీద నూలుపోగు ఉన్నా.. మెదడు చిట్లిపోతుందట! ఇంతకీ.. అతడి సమస్య ఏమిటీ?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *