‘నన్ను కాపాడి అమ్మ కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది.. 27 ఏళ్ల తరువాత మళ్లీ మామూలు మనిషైంది’”మూడు రోజుల తర్వాత నన్ను ఎవరో పిలుస్తుండటంతో నిద్ర లేచా. పిలిచింది మా అమ్మే. నన్ను పేరు పెట్టి ఆమె పిలుస్తున్నారు. ఈ క్షణం గురించి ఏళ్ల నుంచి కలలు గన్నా. ఆనందంతో పరవశించిపోయా”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *