నన్ను చంపేందుకు కుట్ర.. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ ఇదిగో: శ్రీరెడ్డిఅర్ధరాత్రి సమయంలో సుబ్రహ్యణ్యం కొంతమంది మనుషులతో శ్రీరెడ్డి ఇంటికి వచ్చినట్టు సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌లో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌ను విడుదల చేస్తూ గొడవకు గల కారణాలను వివరించింది శ్రీరెడ్డి. అర్ధరాత్రి సమయంలో సుబ్రహ్యణ్యం కొంతమంది మనుషులతో శ్రీరెడ్డి ఇంటికి వచ్చినట్టు సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌లో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌ను విడుదల చేస్తూ గొడవకు గల కారణాలను వివరించింది శ్రీరెడ్డి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *