నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు.. నేను లేకపోతే జీవిత లేదు: రాజశేఖర్ఒకటి తెలుసుకోండి. నేను జీవితను కట్నం లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఆమెను మొదట రైటర్ చేశా.. డైరెక్టర్ చేశా.. ప్రొడ్యుసర్ చేశా.. ఎడిటర్ చేశా.. అవన్నీ నా ఫోర్స్ వల్లే చేయించగలిగా. జీవిత చాలా మంచిది.. గ్రేట్.. వండర్ ఫుల్.. కాని జీవిత వెనుక నేనున్నానని మరిచిపోవద్దు. ఒకటి తెలుసుకోండి. నేను జీవితను కట్నం లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఆమెను మొదట రైటర్ చేశా.. డైరెక్టర్ చేశా.. ప్రొడ్యుసర్ చేశా.. ఎడిటర్ చేశా.. అవన్నీ నా ఫోర్స్ వల్లే చేయించగలిగా. జీవిత చాలా మంచిది.. గ్రేట్.. వండర్ ఫుల్.. కాని జీవిత వెనుక నేనున్నానని మరిచిపోవద్దు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *