'నిమ్మ సోడా' తాగుతున్నారా.. జర జాగ్రత్తజీహెచ్‌ఎంసీ ఫ్లై ఓవర్ కింద మొక్కలకు పట్టే నీటిని ఉపయోగించి నిమ్మ సోడా అమ్మేస్తున్నాడు. ఓ డబ్బా తీసుకెళ్లి.. దర్జాగా ఆ నీళ్లను పట్టేశాడు. ఆ నీళ్లతోనే సోడా తయారు చేస్తున్నాడు.జీహెచ్‌ఎంసీ ఫ్లై ఓవర్ కింద మొక్కలకు పట్టే నీటిని ఉపయోగించి నిమ్మ సోడా అమ్మేస్తున్నాడు. ఓ డబ్బా తీసుకెళ్లి.. దర్జాగా ఆ నీళ్లను పట్టేశాడు. ఆ నీళ్లతోనే సోడా తయారు చేస్తున్నాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *