నెల జీతం విరాళంగా ప్రకటించిన బాక్సర్ విజేందర్పుల్వామా దాడిలో అమరులైన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల కుటుంబాలకి నా నెల జీతం విరాళంగా ప్రకటిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చి ఆ కుటుంబాలకి అండగా నిలవాలి. ఇది మన నైతిక బాధ్యత. -బాక్సర్ విజేందర్ సింగ్పుల్వామా దాడిలో అమరులైన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల కుటుంబాలకి నా నెల జీతం విరాళంగా ప్రకటిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చి ఆ కుటుంబాలకి అండగా నిలవాలి. ఇది మన నైతిక బాధ్యత. -బాక్సర్ విజేందర్ సింగ్

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *