నేను కాదు, సూడాన్ ప్రజలంతా విప్లవ నాయకులే‘‘నిరసనల్లో పాల్గొన్నప్పుడు మా ప్రాణాలు పోయినా పోవచ్చునుకున్నాం. లేదంటే కన్నో కాలో చెయ్యో కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందనుకున్నాం’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *