నోట్లను చించి టాయిలెట్‌లో వేసినా.. ఏసీబీకి అడ్డంగా దొరికిన ఏపీపీనోట్లను చించేసి టాయిలెట్‌లో వేసి నీళ్లు పోశాడు. ఆ వెంటనే తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. అతన్ని ఏసీబీ అధికారులు వెంటాడి పట్టుకున్నారు.నోట్లను చించేసి టాయిలెట్‌లో వేసి నీళ్లు పోశాడు. ఆ వెంటనే తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. అతన్ని ఏసీబీ అధికారులు వెంటాడి పట్టుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *