న్యూజీలాండ్ కాల్పులకు ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్‌లో చర్చిని తగలబెట్టారా? – BBC Fact Checkఆ వీడియోలో, కొందరు వ్యక్తులు.. బిల్డింగ్ ప్రధాన ద్వారాన్ని ఎక్కుతూ కనిపిస్తారు. వీడియో చివర్లో శిలువను విరగ్గొట్టిన దృశ్యాలు కూడా ఉన్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *