పడగెత్తిన 'ఫణి'.. తీవ్ర తుఫాన్‌గా తీరంవైపుఫణి అతి తీవ్ర తుఫాన్‌గా మారే అవకాశం ఉండగా.. ప్రస్తుతం చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 990 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. మచిలీపట్నానికి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 1170 కి.మీ.దూరంలో కేంద్రీకృతమయ్యింది. ఫణి అతి తీవ్ర తుఫాన్‌గా మారే అవకాశం ఉండగా.. ప్రస్తుతం చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 990 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. మచిలీపట్నానికి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 1170 కి.మీ.దూరంలో కేంద్రీకృతమయ్యింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *