పవన్ కల్యాణ్: నాకెంత మెజార్టీ వస్తుందో ఇప్పుడేమీ చెప్పలేను- ప్రెస్ రివ్యూ“రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది ఈ నెల 23న తెలిసిపోతుంది. ప్రజలు ఎవరిని ముఖ్యమంత్రిగా స్వీకరిస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నా”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *