పసికందుకు 'ఫణి' తుఫాన్ పేరుతుఫాన్‌లు, దివిసీమ ఉప్పెన, సైలాబ్ అంటూ ఇలా ఎన్నో ఘటనలు ఎప్పటికీ అలా గుర్తుండిపోతుంటాయి. అందుకే కొందరు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలను బట్టి ఆయా వ్యక్తులకు పేర్లు పెడుతుంటారు. తాజాగా ఓ చిన్నారికి అలాంటి ప్రత్యేకమైన పేరునే పెట్టారు. తుఫాన్‌లు, దివిసీమ ఉప్పెన, సైలాబ్ అంటూ ఇలా ఎన్నో ఘటనలు ఎప్పటికీ అలా గుర్తుండిపోతుంటాయి. అందుకే కొందరు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలను బట్టి ఆయా వ్యక్తులకు పేర్లు పెడుతుంటారు. తాజాగా ఓ చిన్నారికి అలాంటి ప్రత్యేకమైన పేరునే పెట్టారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *