పేరుకు తగ్గట్టే పాములా కదులుతున్న తుఫాన్ ఫణి.. బంగ్లాదేశ్ దిశగా, వయా బెంగాల్ప్రచండ తుఫాన్ ఫణి పేరుకు తగ్గట్టే పాములా కదులుతోంది. బెంగాల్ మీదుగా బంగ్లాదేశ్ వైపు కదులుతోంది. ఈ తుఫాన్‌కు బంగ్లాదేశ్ నిపుణులే పేరు పెట్టడం గమనార్హం.ప్రచండ తుఫాన్ ఫణి పేరుకు తగ్గట్టే పాములా కదులుతోంది. బెంగాల్ మీదుగా బంగ్లాదేశ్ వైపు కదులుతోంది. ఈ తుఫాన్‌కు బంగ్లాదేశ్ నిపుణులే పేరు పెట్టడం గమనార్హం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *