పొరపాటున వేరే పార్టీకి ఓటేసి వేలు కోసుకున్న యువకుడుఈవీఎంపై ఉన్న రకరకాల గుర్తులు చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు.. ఆ కంగారులో బీఎస్పీకి బదులు వేరే పార్టీ గుర్తుపై వేలితో నొక్కాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *