ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ముత్యం ఇదే… దీని ధర ఎంతో తెలుసా?కెనడాకు చెందిన ఫిలిపినో అబ్రహాం రెయెస్ దగ్గర ఈ ముత్యం ఉంది. వాళ్ల అత్త నుంచి ఇది వారసత్వంగా ఆయనకు సంక్రమించింది. దీని ధర ఎంతైనా సరే అమ్మేది లేదని ఆయన అంటున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *