ప్రపంచ జల దినోత్సవం: త్వరగా గడ్డకట్టేది చల్లటి నీళ్లా.. వేడి నీళ్లా?అన్ని పదార్థాల మాదిరిగా సాధారణ రసాయిన నిమయాలను నీళ్లు పాటించవు. ఆ విరుద్ధ స్వభావం వల్లే భూమ్మీద జీవి మనుగడ సాధ్యం అయింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *