'ప్రశస్తి' అవార్డుల కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానంసాహిత్యం, సామాజికసేవ, పత్రికారంగం, శిక్షణ, క్రీడలు, కళలు, సామాజిక పోరాటం తదితర రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందించిన వారికి ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నారు. సాహిత్యం, సామాజికసేవ, పత్రికారంగం, శిక్షణ, క్రీడలు, కళలు, సామాజిక పోరాటం తదితర రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందించిన వారికి ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *