ప్రాణాలు విడిచిన గజరాజు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న మావటిపాపం ఓ మావటి తనకు ప్రియమైన ఏనుగు చనిపోయిందని కళ్లనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. తన ఇంట్లో మనిషే చనిపోయినంతగా బాధపడ్డాడు. కేరళలో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరలవుతోంది.పాపం ఓ మావటి తనకు ప్రియమైన ఏనుగు చనిపోయిందని కళ్లనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. తన ఇంట్లో మనిషే చనిపోయినంతగా బాధపడ్డాడు. కేరళలో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరలవుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *