ప్రియాంకా గాంధీ: ‘‘నేను వారణాసి నుంచి ఎందుకు పోటీ చేయకూడదు?’’ – ప్రెస్ రివ్యూప్రియాంక వారణాసి నుంచి పోటీ చేస్తే ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో దేశంలోనే అతి పెద్ద పోటీ అక్కడ జరుగుతుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *