ప్రేమించినోడు కాదన్నాడు.. తల్లికి మెసేజ్ పెట్టి వెళ్లిపోయిందికూతురి వద్ద పెళ్లి ప్రస్తావన తేగా తాను నవాజ్‌ అనే అబ్బాయిని లవ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ యువకుడినే చేసుకుంటానని పట్టుపట్టడంతో అమీనా పెళ్లి విషయమై నవాజ్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడింది. కూతురి వద్ద పెళ్లి ప్రస్తావన తేగా తాను నవాజ్‌ అనే అబ్బాయిని లవ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ యువకుడినే చేసుకుంటానని పట్టుపట్టడంతో అమీనా పెళ్లి విషయమై నవాజ్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *