ఫసక్.. ఆ నా నొడుకులకు కోసి పారేయాలి: యాంకర్ రష్మిమగాళ్లమని భావిస్తూ, అఘాయిత్యాలకు పాల్పడేవాళ్లను పట్టుకొని కోసిపారేయాలి.. లేకపోతే ఒక్క రాత్రిలోనే ఆడదన్నది కనిపించకుండా పోతుంది. అప్పుడు కానీ ఈ మానవాళికి, సమాజానికి ఆడవాళ్లా విలువ తెలుస్తుందిమగాళ్లమని భావిస్తూ, అఘాయిత్యాలకు పాల్పడేవాళ్లను పట్టుకొని కోసిపారేయాలి.. లేకపోతే ఒక్క రాత్రిలోనే ఆడదన్నది కనిపించకుండా పోతుంది. అప్పుడు కానీ ఈ మానవాళికి, సమాజానికి ఆడవాళ్లా విలువ తెలుస్తుంది

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *